Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 10 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Trần Minh Tâm

Tóm tắt


:  Bài viết cung cấp cho độc giả những khái niệm về Công nghệ sinh học, lịch sử phát triển và những lĩnh vực nghiên cứu cũng như những đóng góp của Công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống hằng ngày. Ngoài ra, bài viết cũng đưa ra những định hướng phát triển trong tương lai của Công nghệ sinh học, đặc biệt là những lĩnh vực cần tác động để tạo nên bước nhảy vọt trong nông nghiệp ở thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429