Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT

Lưu Chí Danh

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu là đo lường và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn học tại Trường Đại học Văn Lang. Chúng tôi tiến hành khảo sát sinh viên tại trường và thu về 483 phiếu trả lời hợp lệ. Sau đó, dữ liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 20.0, kết quả cho thấy có 7 nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn học đại học của sinh viên, các nhân tố này được sắp xếp theo thứ tự giảm dần, đó là: Yếu tố xã hội và cơ hội nghiệp; Hoạt động ngoại khóa; Chính sách học phí; Hoạt động hỗ trợ sinh viên; Hỗ trợ tài chính và thủ tục hành chính; Hoạt động của giảng viên; Hoạt động tuyển sinh

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429