S. 4 (2017)

Mục lục

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

TRÊN ĐƯỜNG HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Tế 01
TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH HỢP LÒNG DÂN Tóm tắt PDF
Hoàng Chí Bảo 05
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA X) VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Ninh 13
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lê Thị Hiền 19

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

SUY NGHĨ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC Tóm tắt PDF
Thái Hoàng, Võ Thị Xuân 29
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt PDF
Lê Văn Hảo 36
THỰC TRẠNG VÀ CHẤT LƯỢNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP Ở BẬC ĐẠI HỌC TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI DOANH NGHIỆP Tóm tắt PDF
Đoàn Huệ Dung, Lê Thị Tuyết Mai 48
THỰC TRẠNG VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THEO CHUẨN ĐẦU RA MÔN TIẾNG ANH KHỐI KHÔNG CHUYÊN CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Dương Thị Như Hiền, Dương Thế Việt 55

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

VĂN HÓA BIỂN VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA BIỂN ĐẢO Tóm tắt PDF
Phan Huy Xu, Võ Văn Thành 64
CẦN HIỂU ĐÚNG VỀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG Tóm tắt PDF
Trần Minh Tâm 75
GIẢI TRÌNH TỰ GEN 16S-rRNA CỦA CÁC LOÀI CUA XANH (SCYLLA PARAMAMOSAIN) VÀ XÁC ĐỊNH QUAN HỆ DI TRUYỀN Tóm tắt PDF
Trương Thế Quang 85

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CẤP TỈNH, HUYỆN TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI Tóm tắt PDF
Hoàng Lệ Hà 94
GIẢI PHÁP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 7 VÀ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Đinh Thị Thùy Dung 102
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRIẾT, QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Phan Nguyễn Diệu Huyền 111


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429