Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 33 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG ĐẶC TÍNH CẢNG ĐẾN HIỆU QUẢ KHAI THÁC CẢNG CONTAINER VIỆT NAM

Hà Minh Hiếu

Tóm tắt


Hiệu quả khai thác cảng container là thước đo quan trọng trong năng lực cạnh tranh của cảng. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu là xác định, đánh giá các đặc tính cảng ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác cảng container để từ đó giúp cảng nâng cao năng lực cạnh tranh. Với phương pháp định tính kết hợp với định lượng, sử dụng thang đo likert 5 điểm, mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với 516 mẫu. Kết quả nghiên cứu cho thấy 6 đặc tính cảng: cơ sở hạ tầng, vị trí, khả năng kết nối nội địa, tính năng động, hoạt động dịch vụ logistics, khả năng thu hút ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác cảng container từ đó giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh cảng container có các chính sách và quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh.


Toàn văn: PDF