Chi tiết về Tác giả

Đức, Đoàn Hồng Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 33 (2019) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH VÀ HÀNH VI QUA ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI ĐI BỘ TẠI NÚT GIAO THÔNG CÓ ĐÈN TÍN HIỆU Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF