Chi tiết về Tác giả

Hà, Mai Hồng Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 33 (2019) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THÉP TÁI CHẾ GIA CỐ XI MĂNG LÀM LỚP MÓNG ĐƯỜNG Ô TÔ
    Tóm tắt  PDF