Chi tiết về Tác giả

Phương, Nguyễn Hoàng Học viện Chính trị Khu vực 2

  • S. 33 (2019) - Bài viết
    LỐI SỐNG CỦA DOANH NHÂN VÀ VIỆC HOÀN THIỆN CÁC CHẾ ĐỊNH BẮT BUỘC
    Tóm tắt  PDF