Chi tiết về Tác giả

Sa, Nguyễn Thành Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 33 (2019) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU HOÁN CẢI HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KIỂU CHẾ HÒA KHÍ ĐỘNG CƠ Ô TÔ CORONA 1989 THÀNH KIỂU ĐIỀU KHIỂN PHUN NHIÊN LIỆU – ĐÁNH LỬA ĐIỆN TỬ
    Tóm tắt  PDF