Chi tiết về Tác giả

Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 33 (2019) - Bài viết
    TỐI ƯU THÔNG SỐ HÌNH DÁNG TÀU THEO HƯỚNG GIẢM SỨC CẢN ÁP DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
    Tóm tắt  PDF