Chi tiết về Tác giả

Tài, Phạm Văn Cao đẳng Kinh tế đối ngoại

  • S. 33 (2019) - Bài viết
    PHÁT TRIỂN LOGISTICS PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
    Tóm tắt  PDF
  • S. 33 (2019) - Bài viết
    THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG NGÀNH SẢN XUẤT XI MĂNG VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF