Chi tiết về Tác giả

Mai Hương, Trần Thị Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 33 (2019) - Bài viết
    PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH ĐIỆN DUNG - ĐIỆN TRỞ MỞ RỘNG CHO VỈA BƠM ÉP NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN THU HỒI DẦU SƠ CẤP
    Tóm tắt  PDF